ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรภาษาไทย

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 – ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภาคฤดูร้อน/2559 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 28 ต.ค. 59 เป็นต้นไป 4 เม.ย. 60 เป็นต้นไป 4 ก.ค. 60 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต เซตวิชา
8 – 15 พ.ย. 59
20 เม.ย. 60
11 – 13 ก.ค. 60
รายวิชา 18 – 25 พ.ย. 59 25 เม.ย. – 3 พ.ค. 60 18 -25 ก.ค. 60
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 7 ธ.ค. 59 12 พ.ค. 60 1 ส.ค. 60
ลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา * สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น * 4 ม.ค. 60 เพิ่มวิชากำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 8 ม.ค. 60 29 พ.ค. 60 เพิ่มวิชากำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 60 9 ส.ค. 60 เพิ่มวิชากำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 11 ส.ค. 60
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า * สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ทางอินเทอร์เน็ต หรือลงทะเบียนแล้วไม่ได้ชำระเงิน* 5 ม.ค. 60 กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 8 ม.ค. 60 30 พ.ค. 60 กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 60 10 ส.ค. 60 กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 11 ส.ค. 60
เปิดภาคเรียน 9 ม.ค. 60 5 มิ.ย. 60 16 ส.ค. 60
ลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา 10 – 13 ม.ค. 60 6 – 9 มิ.ย. 60 16 – 18 ส.ค. 60
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน) 7 ก.พ. 60 4 ก.ค. 60 (เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ) 14 ก.ย. 60
แจ้งจบการศึกษาประจำภาคทางอินเทอร์เน็ต 9 ม.ค. – 7 มี.ค. 60 5 มิ.ย. – 5 ก.ค. 60 16 ส.ค. – 11 ต.ค. 60
ย้ายคณะ – ภาควิชา 6 – 10 ก.พ. 60 12 – 16 มิ.ย. 60 18 – 22 ก.ย. 60
ย้ายรอบ
สอบกลางภาค 27 ก.พ. – 7 มี.ค. 60 3 – 5 ก.ค. 60 4 – 11 ต.ค. 60
เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับวิชาภาคปกติ) 3 เม.ย. – 2 พ.ค. 60 17 – 26 ก.ค. 60 1 – 29 พ.ย. 60
เพิกถอนวิชา (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) *เพิกถอนที่สำนักทะเบียนนักศึกษา* บล็อกคอร์สที่ 1 16 ม.ค. – 10 มี.ค. 60 12 มิ.ย. – 4 ส.ค. 60 21 ส.ค. – 6 ต.ค. 60
บล็อกคอร์สที่ 2 16 ม.ค. – 12 พ.ค. 60 21 ส.ค. – 1 ธ.ค. 60
สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคปกติ) 3 – 12 พ.ค. 60 27 ก.ค. – 1 ส.ค. 60 30 พ.ย. – 12 ธ.ค. 60
สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) บล็อกคอร์สที่ 1 11 – 12 มี.ค. 60 5 – 6 ส.ค. 60 7 – 8 ต.ค. 60
บล็อกคอร์สที่ 2 13 – 14 พ.ค. 60 2 – 3 ธ.ค. 60
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) 13 พ.ค. 60 2 ส.ค. 60 13 ธ.ค. 60
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 15 พ.ค. 60 7 ส.ค. 60 4 ธ.ค. 60

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2560