มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา
BU ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

คณะที่เปิดสอน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ

ภาคปกติ (ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,580 14,580 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 24,580 14,580 292,480
สาขาวิชาการตลาด 24,580 14,580 292,080
สาขาวิชาการเงิน 24,580 14,580 289,980
สาขาการจัดการ 24,580 14,580 289,980
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 24,580 14,580 289,980
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,580 16,580 306,480
สาขาการตลาดดิจิทัล 24,580 14,580 292,480
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) 24,580 14,580 302,580
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย) 26,000 16,000 404,000
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี2)
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 24,880 14,880 327,580
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 24,880 14,880 339,080
สาขาวิชาการโฆษณา 24,880 14,880 335,080
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 24,880 14,880 351,580
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 24,880 14,880 366,880
สาขาวิชาการสื่อสารตรา 24,880 14,880 331,180
สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 26,380 16,380 354,780
คณะนิติศาสตร์ 22,180 12,180 301,580
คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว((เลือกสาขาวิชาชั้นปี2) 23,980 13,980
สาขาวิชาภาษาไทย 24,580 14,580 265,380
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24,580 14,580 288,980
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม 23,980 13,980 323,680
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 23,980 13,980 322,680
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 23,980 13,980 312,180
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน 24,580 14,580 285,830
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24,580 14,580 356,580
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,580 14,580 358,480
สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 25,880 15,880 362,980
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 26,880 16,880 398,980
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 27,780 17,780
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 27,780 17,780 390,480
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 27,780 17,780 420,080
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 24,580 14,580 387,280
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 24,580 14,580 382,980
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 24,580 14,580 373,580
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 24,580 14,580 360,680
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 24,580 14,580 481,680
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 24,580 14,580 392,680
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ แบบเหมาจ่าย (เทอม 1/1-1/2) 57,000 57,000 454,000
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์(ภาพยนตร์)
สาขาวิชาภาพยนตร์ 24,880 14,880 368,980
สาขาสื่อดิจิทัล 25,180 15,180 407,480
หลักสูตรนานาชาติ
Marketing Major 52,030 52,030 361,830
Communication Arts Major 53,030 53,030 361,830
Innovative Media Production (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) 31,730 31,730 525,530
Business English Major 50,030 50,030 360,830
International Tourism Management Major 50,030 50,030 402,830
Hotel and Restaurant Management Major (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) 29,630 29,630 421,330
Culinary Arts And Design (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) 32,000 32,000 557,000
Computer Graphics and Multimedia Major 64,530 64,530 515,830
Entrepreneurship 63,000 63,000 505,000
หลักสูตรนานาชาติจีน
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 29,630 29,630 377,730
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 29,630 29,630 377,730
หมายเหตุ (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร โทร : 02 3503500 กด 1)

– หลักสูตรเหมายจ่ายที่แบ่งชําระเป็น 2 ครั้ง คือ
1. สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน (FINANCIAL PLANNING AND INVESTMENT) (B023)
– ชําระครั้งที่ 1 (วันลงทะเบียน) จํานวน 26,000 บาท
– ชําระครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม 2561) จํานวน 25,000 บาท
2. สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (CULINARY ARTS AND DESIGN ) (I058 , CI058)
– ชําระครั้งที่ 1 (วันลงทะเบียน) จํานวน 32,000 บาท
– ชําระครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม 2561) จํานวน 30,000 บาท

คณะบัญชี

สาขาวิชาบัญชี

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580

สาขาวิชาการตลาด

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 292,080

สาขาวิชาการเงิน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 289,980

สาขาวิชาการจัดการ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 289,980

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 289,980

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,580 26,580 306,480

สาขาการตลาดดิจิทัล

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 292,480

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 302,580

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,000 16,000 404,000

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์(เลือกสาขาวิชาชั้นปี2)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 14,880

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 14,880 327,580

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 14,880 339,080

สาขาวิชาการโฆษณา

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 14,880 335,080

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 14,880 351,580

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 14,880 366,880

สาขาวิชาการสื่อสารตรา

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 14,880 331,180

สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,380 16,380 354,780

คณะนิติศาสตร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,180 12,180 301,580

คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 13,980

สาขาวิชาภาษาไทย

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 265,380

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 288,980

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 13,980 323,680

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 13,980 322,680

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 13,980 312,180

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 285,830

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 356,580

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 358,480

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
25,880 15,880 362,980

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,880 16,880 398,980

สาขาวิชาทัศนศิลป์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 17,780

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 17,780 390,480

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 17,780 420,080

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 387,280

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 382,980

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 373,580

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 360,680

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 481,680

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 392,980

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ แบบเหมาจ่าย (เทอม 1/1-1/2)

เทอม 1/1-1/2 หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
57,000 57,000 454,000

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์(ภาพยนตร์)

สาขาวิชาภาพยนตร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 14,880 368,980

สาขาสื่อดิจิทัล

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
25,180 15,180 407,480

หลักสูตรนานาชาติ

Marketing Major

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
52,030 52,030 361,830

Communication Arts Major

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
53,030 53,030 361,830

Innovative Media Production (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
31,730* 31,730* 525,530*

Business English Major

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
50,030 50,030 360,830

International Tourism Management Major

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
50,030 50,030 402,830

Hotel and Restaurant Management Major (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
29,630 29,630 421,330

Culinary Arts And Design (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
32,000 32,000 557,000

Computer Graphics and Multimedia Major

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
64,530 64,530 515,830

Entrepreneurship

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
63,000 63,000 505,000

หลักสูตรนานาชาติจีน

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
29,630 29,630 377,730

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
29,630 29,630 377,730
หมายเหตุ (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร โทร : 02 3503500 กด 1)

– หลักสูตรเหมายจ่ายที่แบ่งชําระเป็น 2 ครั้ง คือ
1. สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน (FINANCIAL PLANNING AND INVESTMENT) (B023)
– ชําระครั้งที่ 1 (วันลงทะเบียน) จํานวน 26,000 บาท
– ชําระครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม 2561) จํานวน 25,000 บาท
2. สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (CULINARY ARTS AND DESIGN ) (I058 , CI058)
– ชําระครั้งที่ 1 (วันลงทะเบียน) จํานวน 32,000 บาท
– ชําระครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม 2561) จํานวน 30,000 บาท

ภาคบ่าย (ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค. )
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,580 14,580 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด 26,580 16,580 300,480
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 26,580 16,580 300,480
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,580 16,580 300,480

คณะบัญชี

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 14,580 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,580 16,580 300,480

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,580 16,580 300,480

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,580 16,580 300,480

ภาคพิเศษ (ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด 22,680 22,680 280,780
คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ 22,680 22,680 280,780

คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,680 22,680 280,780

คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,680 22,680 280,780

คณะบริหารธุรกิจ(เหมาจ่าย)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,500 22,500 280,780

ภาคปกติ (ผู้เทียบโอนปวส)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,580 24,580 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 24,580 24,580
สาขาวิชาการตลาด 24,580 24,580 292,080
สาขาวิชาการจัดการ 24,580 24,580 289,980
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 24,580 24,580 289,980
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,580 26,580 306,480
คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 23,980 23,980
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม 23,980 23,980 323,680
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 23,980 23,980 322,680
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 23,980 23,980 312,180
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24,580 24,580 356,580
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,580 24,580 356,580
สาขาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 25,880 25,880 362,980
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 26,880 26,880 398,980
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 27,780 27,780
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 27,780 27,780 390,480
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 27,780 27,780 420,080
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 24,580 24,580 387,280
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 24,580 24,580 382,980
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 24,580 24,580 373,580
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 24,580 24,580 360,680

คณะบัญชี

สาขาวิชาบัญชี

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580

สาขาวิชาการตลาด

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 292,080

สาขาวิชาการจัดการ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 289,980

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 289,980

คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980 323,680

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980 322,680

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980 312,180

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 356,580

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 358,480

สาขาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
25,580 25,580 362,980

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,880 26,480 389,980

สาขาวิชาทัศนศิลป์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 27,780

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 27,780 390,480

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 27,780 420,080

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 387,280

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 382,980

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 373,580

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 360,680

ภาคบ่าย (ผู้เทียบโอนปวส)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,580 24,580 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด 26,580 26,580 292,480
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 26,580 26,580 300,480
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,580 26,580 310,280

คณะบัญชี

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,580 26,580 292,480

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,580 26,580 300,480

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,580 26,580 310,280

ภาคพิเศษ (ผู้เทียบโอนปวส)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการตลาด 22,680 22,680 292,480
สาขาวิชาการจัดการ 22,680 22,680 280,780

คณะบริหารธุรกิจ (เหมาจ่าย)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,500 22,500 280,780

สาขาวิชาการตลาด

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,680 22,680 292,480

สาขาวิชาการจัดการ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,680 22,680 280,780