ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท

คณะที่เปิดสอน

Programs
Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits สมัครเรียน ออนไลน์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Master of Business Administration (English Program)

208,530 207,530 42 สมัครเรียน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

Master of Business Administration (Thai Program)

(Day Program)
197,630
(Day Program)
196,630
42 สมัครเรียน
(Night/Sat/Sun)
208,530
(Night/Sat/Sun)
207,530

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (SMEs)

Master of Business Administration in SMEs (Thai Program)

195,930 194,930 39 สมัครเรียน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA-ICT(เหมาจ่าย)

Master of Business Administration (Thai Program)

236,700 236,700 42 สมัครเรียน

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)(เหมาจ่าย)

Master of Management in Entrepreneurship (International Program)

327,000 327,000 42 สมัครเรียน

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Communication Arts in Global Communication (International Program)

185,030 184,030 39 สมัครเรียน

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

Master of Communication Arts in Strategic Communications (Thai Program)

174,530 176,030 36 สมัครเรียน

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)(เหมาจ่าย)

Master of Communication Arts in Digital Marketing Communications (Thai Program)

297,000 297,000 36 สมัครเรียน

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

LL.M.: Master of Laws (Thai Program)

201,180 202,680 39 สมัครเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (หลักสูตรภาษาไทย)

Master of Science in Information Technology and Management (Thai Program)

219,430 220,930 39 สมัครเรียน

สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรไทย)(เหมาจ่าย)

Master of Science in Finance (Thai Program)

232,000 232,000 39 สมัครเรียน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)

Master of Arts in Hospitality and Tourism Industry (Bilingual Program)

195,930 197,430 39 สมัครเรียน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Architecture (International Program)

195,930 (No Plan B) 36 สมัครเรียน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program)

386,880 (No Plan B) 36 สมัครเรียน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Master of Business Administration (English Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
208,530 207,530 42

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Master of Business Administration (English Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
(Day Program)
197,980
(Day Program)
196,980
42
(Night/Sat/Sun)
208,530
(Night/Sat/Sun)
207,530

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (SMEs)
Master of Business Administration in SMEs (Thai Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
208,530 207,530 42

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
Master of Business Administration (Thai Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
195,930 194,930 39

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA-ICT
Master of Business Administration (Thai Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
236,700 236,700 42

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Management in Entrepreneurship (International Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
295,000 295,000 42

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Communication Arts in Global Communication (International Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
185,030 186,580 39

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
Master of Communication Arts in Strategic Communications (Thai Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
174,530 176,030 36

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
Master of Communication Arts in Digital Marketing Communications (Thai Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
297,000 297,000 36

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
LL.M.: Master of Laws (Thai Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
201,180 202,630 39

นิสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (หลักสูตรภาษาไทย)
Master of Science in Information Technology and Management (Thai Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
219,430 220,930 39

สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรไทย)
Master of Science in Finance (Thai Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
232,000 232,000 39

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)
Master of Arts in Hospitality and Tourism Industry (Bilingual Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
195,930 197,430 39

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Architecture (International Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
195,930 (No Plan B) 36

Master of Architecture (International Program)
Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
386,880 (No Plan B) 36