ติดต่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

 

หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี

สํานักกลยุทธ์การตลาด
สํานักกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานสายการคลัง

ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

หน่วยงานสายวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบัญชี
คณะนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (SEM)
สถาบันภาษา
สำนักวิชาการ
สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้
บัณฑิตวิทยาลัย
ภาคพิเศษ
สำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (IKI)
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUCC)
โครงการปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์
โครงการปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
โครงการปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ

หน่วยงานสายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ
แผนกแนะแนวและจัดหางาน
แผนกทุนการศึกษา
สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
สำนักทะเบียนนักศึกษา
หน่วยงานขึ้นตรงรองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI)
สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ICE)
สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา
(INSAPS)

หน่วยงานขึ้นตรงรองอธิการบดีอาวุโส ด้านสนับสนุนวิชาการ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี

ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แผนกธุรการสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี

หน่วยงานสายบริหาร

สำนักอธิการบดี
ศูนย์เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
สำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิทยาเขตรังสิต

หน่วยงานสายการต่างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

หน่วยงานอื่นๆ

Brand Unit
สำนักตรวจสอบภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจำกัด
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจำกัด
ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
สโมสรฟุตบอล Bangkok United